CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG THCS NHUẬN ĐỨC NĂM HỌC 2020 - 2021
Chủ nhật, 21/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 284

THÔNG BÁO SỐ 87/ CĐGD Về việc lấy ý kiến của giáo viên về nội dung cấm dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO THÔNG BÁO SỐ 87/ CĐGD Về việc lấy ý kiến của giáo viên về nội dung cấm dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến của giáo viên về nội dung cấm dạy thêm, học thêm
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 


         

Kính gửi: Chủ tịch công đoàn các trường TH, THCS trên địa bàn huyện.

 

Để chuẩn bị nội dung thảo luận trong Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 tại Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có nội dung cấm dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi đề nghị công đoàn cơ sở các trường TH, THCS trên địa bàn huyện phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện việc lấy ý kiến của giáo viên tại đơn vị về nội dung cấm dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tổng hợp ý kiến gửi về Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi theo địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com

Thời gian:  Chậm nhất vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 08 năm 2016.

Rất mong các công đoàn cơ sở thực hiện kịp thời theo tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Lưu VP (CĐGD huyện).

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Son

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86